ගෝඨාභයගේ සැමරුමට බාර ඔප්පු කිරීම් රැසක් – මගපෙන්වීම ඥානක්කාගෙන්!

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රාජපක්ෂ ජනාධිපති වශයෙන් දිවුරුම් දී දෙවන සංවත්සරය සැමරීමට සමගාමීව බාරහාර ඔප්පු කිරීම් රැසක් සිදු කරමින් තිබෙන බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply