අග්‍රාමාත්‍ය ආර්යාව සය නිවුන් දරුවන්ගේ සුව දුක් විමසලා

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Leave a Reply