ආණ්ඩුවේ තව ලොක්කෙක් ඉල්ලා අස්වේ!

ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා එම තනතුරින් ඉල්ලා අස්වී ඇත.
ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා කොට තිබුණේ ඒ මහතා ඉවත් කිරීමට පිරිසක් සූදානමින් සිටින බවකි.
කෙසේවෙතත් අද දින ඒ මහතා ඉල්ලා අස්වී ඇත.Leave a Reply