දෙරණට මියුසියම් එකක් Photos

දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය සිය ඉතිහාසගත සංධිස්ථාන අන් අයට දැකබලාගැනීම පිණිස කෞතුකාගාරයක් අරඹා තිබේ.  මේ සමග පළවන්නේ “The Derana Museum & Archives” ඡායාරූප කිහිපයකි.

 

Leave a Reply