‘ගොවි උද්ඝෝෂණ පසුපස ශ්‍රීලනිපයත් ඉන්නවා… අඟේ ඉඳන් කන කන්නේ නැතිව ආණ්ඩුවේ ඉන්න බැරි නම් කරුණාකරලා යන්න’ – ඇමැති රොෂාන් මෛත්‍රීපාලලාට කියයි

ගොවි උද්ඝෝෂණ පිටුපස ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉන්නවා. කරුණාකර අඟේ ඉඳන් කන කන්නේ නැතිව ආණ්ඩුවේ ඉන්න බැරි නම් යන්නැයි ඉල්ලා සිටින බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා කියයි.

Leave a Reply