ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් එකේ මව් පිය පදවි විකුණන සෙලි බෙටීලා

ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් එකේ මව් පිය පදවි විකුණන සෙලි බෙටීලා
Facebook පෝස්ටුවක උපුටනයකි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Leave a Reply