පරාජය භාර ගන්න සූදානම් වන්න… එතැනින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්… ‘‘මැණිකේ‘‘ ඉන්දියාවේ සිට පැමිණ මාධ්‍යයට කියූ දේ – (VIDEO)

”පරාජය භාර ගන්න සූදානම් වන්න . එතැනින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්.” යැයි ජාත්‍යන්තරව ප්‍රසාදයට පත්ව සිටින ශ්‍රී ලාංකික ගායිකා යොහානි ද සිල්වා මෙනෙවිය අද සවස ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් කියා සිටියාය.ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇය විසින් පැවැත්වූ පළමු වැනි ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව මෙය වූ අතර , එය ” ජාත්‍යන්තර රසිකත්වයේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකීය මියුරු මියැසිය – යොහානි ද සිල්වා ” යනුවෙන් නම් කර තිබුණි .

Leave a Reply