ක්‍රිකට් පරිපාලනයට ඒම ගැන-එල්.පී.එල්. ගැහීම ගැන රෝහිත කතා කරයි!

තමන් ක්‍රිකට් පරිපාලනයට පැමිණීමට සූදානමින් සිටින බවටත්, එල්.පී.එල්. තරගාවලියට ක්‍රීඩා කිරීමට සිටින බවටත් අසත්‍ය පුවත් පළ කොට ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කොට ඇත.

Leave a Reply