ඉන්දියාවේ සංචාරය නිමවා පැමිණි ගායිකා යොහානි ද සිල්වා පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවේ සම්පූර්ණ වීඩියෝව මේ සමග පළවේ.

[embedded content]