බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සති දෙකක කාලයකට අත්හිටුවයි

පරිගණක පද්ධතිය යාවත්කාල කරන නිසා බස්නාහිර වාහන ආදායම් බලපත් කාර්යාලය සති දෙකකට වසා දමන බව නිවේදනය කර තිබේ.

අදාළ නිවේදනය පහතින්

Leave a Reply