18 – 19 වයස් කාණ්ඩයේ දරුවන් එන්නත් කිරීම ඇතුළු අද කොවිඩ් කමිටු රැස්වීමේ තීරණ

අසල්වැසියෝ, දත්කැකුළු පාලා ආදී මුල් කාලීන ටෙලි නාට්‍ය ගණනාවකින් දක්ෂතාවයන් ප්‍රකට කළ රංගන ශිල්පිණී සමන්තා ඈපාසිංහ අද(3) දින අභවප්‍රාප්ත වූ බ…

Leave a Reply