කොවිඩ් රෝගීන් ප්‍රවාහනයට නොබියව ඉදිරිපත් වූ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එකම පෞද්ගලික ගිලන් රථ සේවය

කොවිඩ් අවදානම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමත් සමඟ 2020 වර්ෂයේ මාර්තු මස 28 වැනි දින දැඩි සත්කාර පහසුකම් සහිත ගිලන් රථ දෙකක්  කොවිඩ් රෝගීන් ප්‍රවාහනයට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබාදුන්නේ රොයල් නර්සිං හොම් පුද්ගලික සමාගමයි. මෙම වසරේ අප්‍රියල් මස අවසානයේ පටන් ගත් කොවිඩ් තුන්වන රැල්ල  සමග පෞද්ගලික ගිලන් රථ සේවා ආයතන කොවිඩ් ආසාදිතයන් රෝහල් වෙත ප්‍රවාහනය කිරීම නවතා දැමුවත්  පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අනුමත ආයතනයක් ලෙස තම ආයතනය සතු ගිලන්රථ 18න් ගිලන්රථ 8ක් කොවිඩ් රෝගී ප්‍රවාහනයට වෙන් කොට WHO මාර්ගෝපදේශ අනුව ස්ථාවර ගාස්තුවක් යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ  කොවිඩ් ආසාදිතයන් රෝහල් වලට සහ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත අඛණ්ඩව ගිලන්රථ සේවා  ලබා දුන් එකම පෞද්ගලික ගිලන් රථ සේවාවද ඔවුන්ය.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන්ට රෝයල් ගිලන්රථ සේවා ලබාගැනීමට 0718 320 320 දුරකථන අංක 0711 600 600 අංකය ඇමතීමෙන් හෝ www.ambulance.lk වෙබ් අඩවියෙන් සේවා ලබාගත හැකිය.

sponsored article

Leave a Reply