බබා මට එල්ලුම්ගහ බලන්න ඕන Facebook නිර්මාණ

හැම ගායකයෙක්ගේම ,ගායිකාවක්ගේම හීනයක් තමයි තමන්ගේ ගීතයක් තමන්ගේ රට ඇතුලේ  විතරක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තරයෙන් මිනිස්සුත් ආදරය කරන ජාත්‍යන්තරයෙන් මින…

Leave a Reply