අනුරාධපුරින් වැලිකඩට වැලිකඩින් ගෙදරට (බ්‍රහස්. කාටූන්)

හැම ගායකයෙක්ගේම ,ගායිකාවක්ගේම හීනයක් තමයි තමන්ගේ ගීතයක් තමන්ගේ රට ඇතුලේ  විතරක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තරයෙන් මිනිස්සුත් ආදරය කරන ජාත්‍යන්තරයෙන් මින…

Leave a Reply