විහාරමහාදේවී එන්නත් කාර්ය මණ්ඩලයට බෝරා ප්‍රජාවගෙන් කෑමබීම

විහාරමහාදේවි උද්‍යාන පරිශ්‍රයේ දි ක්‍රියාත්මක වන යුද හමුදා එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථානයේදි වසය අවුරුදු 20 වැඩි අය සඳහා  එන්නත්කරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

එන්නත්කරණ වැඩසටහන වඩාත් කාර්යක්‍ෂමව සහ ක්‍රමවත්ව සිදුකිරීම සදහා සිය දායකත්වය ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා භට පිරිස් වෙනුවෙන් අද දින (සැප්තැම්බර් 15) සිට ශ්‍රී ලංකා බෝරා මුස්ලිම් ප්‍රජාව විසින් පිසින ලද ආහාර සති දෙකක් පුරාවට ලබාදීමට කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.

 ඡායාරූප මේ සමග පළවේ.

Leave a Reply