කොළඹ ඉඩම් ජාවා­ර­මෙන් රජ­යට කෝටි 229ක පාඩු­වක්

කොළඹ ඩාර්ලි පාරේ පිහිටි අදාළ ඉඩම සිළුමිණ කැමරා ශිල්පි දුෂ්මන්ත මායාදුන්නේ සේයාරුවකට නැගුවේ මෙසේය.

Leave a Reply