නිරෝධායනයෙන් නිදහස් කිරීම ගැන නව චක්‍ර ලේඛයක්

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා විසින් නව චක්‍රලේඛයක්  නිකුත් කර තිබෙයි.
 
ඒ, කොරෝනා ආසාදිතයන් හා ඔවුන්ගේ සමීප ආශ්‍රිතයන් නිරෝධායනයෙන් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධවයි.

ඒ අනුව, නිවෙස්වල නිරෝධායනයේ පසුවන සෞඛ්‍ය සේවාවල හෝ රජයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක නිරත කොවිඩ් රෝගීන් ආසාදිත වී දින දහයකට පසු රෝගී ලක්ෂණ හෝ ඖෂධයක් නොමැති උණ නොපෙන්වන්නේ නම් කොවිඩ් පරීක්ෂාවකින් තොරව ඔවුන් නිරෝධායනයෙන් නිදහස් කිරීමට හැකියාව පවතියි.

අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්හි නිරත පූර්ණ එන්නත්කරණය ලැබූ සමීප ආශ්‍රිතයන් දින දහයකින් සිදුකරන කොවිඩ් පරීක්ෂාවකින් පසු රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වන්නේ නම් නිරෝධායනයෙන් නිදහස් කිරීමට ද එමගින් හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

සත්කාරක සේවාවල නිරත සෞඛ්‍ය සේවා අංශවල නිලධාරීන්ට දින තුනේදී, හතේදී හා දහය යන දිනවල සිදුකරන කොවිඩ් පරීක්ෂාවක් මගින් අඛණ්ඩව සේවයෙහි නිරත වීමට හැකියාව පවතියි.

අනෙකුත් සමීප ආශ්‍රිතයන් දින දාහතරකට පසු රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වන්නේ නම් කොවිඩ් පරීක්ෂාවකින් තොරව නිරෝධායනයෙන් නිදහස් කළ හැකි බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙයි.

Leave a Reply