කිරිපිටි හිඟයක පෙර නිමිති – ආනයනය සීමා කිරීමට යයි

Signs of a milk powder shortage - Imports to be restricted

ලෝක වෙළෙඳ පොළේ කිරිපිටි මිල ඉහළ යාම, නැව් ගාස්තු ඉහළ යාම මෙන්ම ඩොලරයේ අගය ඉහළ යාම
ඇතුළු ගැටලු කිහිපයක් නිසා කිරිපිටි ආනයනය සීමා කිරීමට සිදුව ඇති බව කිරිපිටි ආනයනකරුවන් පවසා සිටියි.
 

අදාළසමාගම් රජයෙන් ඉල්ලා තිබුණ් කිරිපිටි මිල ඉහළ දමන ලෙස ඉල්ලා සිටි නමුත් එයට ප්‍රතිචාරයක්
නොලැබීම නිසා මෙලෙස කිරිපිටි ආනයනය සීමා කිරීමට ආනයනකරුවන් තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව නුදුරේදීම කිරිපිටි හිඟයක් මතුවිය හැකි බව වෙළෙඳපොල ආරංචි වාර්තා කර  තිබේ.

Leave a Reply