අද 16 සිට සංචරණ සීමා කිහිපයක් තවත් ලිහිල්වේ

covid19-government

සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරමින් නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා
විසින් නිකුත් කර තිබේ.

ශාලාවේ ධාරිතාවෙන් 50% ක අසුන් සඳහා සීමාවන්ට යටත්ව අද දිනයේ ක්‍රියාත්මක වන පරිදි
ශාලාවන් තුළ සංගීත සංදර්ශන පැවැත්වීමට අවසර ලබාදී තිබේ.

කෙසේ නමුත් එළිමහන් සැණකෙළි සංදර්ශන පැවැත්වීමට මේ වන තෙක් අවසර ලබාදී නොමැත.

Leave a Reply