සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බස්වල යද්දි ගාණ වැඩියි (බ්‍රහස්. කාටූන්)

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පළ වූ දැන්වීමක් මාර්ගයෙන් ලබාගත් බාලවයස්කාර දැරිය අපයෝජනය කළැයි කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින පොලිස…

Leave a Reply