බැසිල්ට ඇහෙන්න විමල් ගම්මා ගැයූ ගීත (බදාදා කාටූන්)

15 හැවිරිදි දැරිය අපයෝජන කළ අයගේ යයි මඩ ලැයිස්තුවක් තමාගේ වෙබ් අඩවියක් හරහා පළ කළ බවට වැරදි ආරංචියක් පැතිර යන බවත් ඒ බව කියමින් ස්වාමීන් වහන…

Leave a Reply