“මගේ පුතා සිගරැට් එකක්වත් බොන් නෑ… සාමාන්‍ය පෙළ ඒ හයයි… අල්ලන හැම එකකටම මෙයාගේ නමනේ කිව්වේ” – රටම කැළඹූ කුඩු සළිඳුගේ තාත්තාගේ හඬපටයක් සමාජ මාධ්‍ය කළඹයි

හරක්කටා සහ කුඩුසළිඳුගේ ප්‍රවෘත්තිය මේ වන විටත් සමාජ මාධ්‍යයේ දැඩි කතාබහට ලක්වනවා.

ඔවුන්ගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ ඔවුන් ගැන විවිධ කතාන්දර සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සෙ ද හුවමාරු වනවා.

Leave a Reply