ජනාධිපතිවරණක් කැදවන්න යයි… සූදානම් වන්නැයි ජනපති දන්වයි

2024 වසරේ මුල ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වීමටත් එතෙක් කිසිදු මැතිවරණයක් නොපැවැත්වීමටත් රජය සූදානම් වෙමින් ඇති බව ආණ්ඩුවේ ආරංචි මාර්ග උපුටා දක්වමින් සතිඅන්ත පුවත්පත් වාර්තා කරයි.

Leave a Reply