කාජල්ගේ හෝ මගේ චිත්‍රපට බලන්නවත් අපේ දරුවන් උනන්දු නැහැ – අජේ දෙව්ගන්

Leave a Reply