වර්ජනය අසාර්ථකයි! ජනාධිපතිගේ වෘත්තීය සමිති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අදහස! (VIDEO)

අද දින පැවැති වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග අසාර්ථක බවත්, අත්‍යවශ්‍ය සේවා නිසි පරිදි සිදු වූ බවත් ජනාධිපතිවරයාගේ වෘත්තීය සමිති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් රත්නප්‍රිය මහතා කීය.Leave a Reply