කාන්තා නියෝජනය වෙනුවෙන් ඉහළ පෙළේ සමාගම් ප්‍රතිඥා දෙයි

Leave a Reply