මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ඉවත් කෙරේ

Leave a Reply