ශ්‍රී ලංකා විදේශ ඇමති බිම්ස්ටෙක් විදේශ අමාත්‍ය සමුළුව අමතයි

Leave a Reply