ගතවූ පැය 11 තුළ භූමිකම්පා වාර්තාව – උතුරු හා දකුණු තුර්කියේ ඒකක 3.7

earth-quake-report-march8-9-45

 2023 මාර්තු8  පෙ.ව. 9.45 යාවත්කාල කිරීම
රික්ටර් පරිමාණ ඒකකය – සිද්ධවූයේ පැය කීයකට පෙර කවර ගැඹුරකින්ද හා කවර ස්තානයකද යන්න දැක්වේ.
(තොරතුරු EMSE ඇසුරිනි)
ගතවූ පැය 11 තුළ භූමිකම්පා වාර්තාව

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply