‘සෝෂල් මීඩියා’ නියාමනයට ආණ්ඩුව සූදානම් වෙයි? කල්තැබීමේ යෝජනාවක් අරන් එයි! (VIDEO)

සමාජ මාධය නියාමනය කළ යුතු බවට වූ යෝජනාවක් ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් කල්තැබීමේ විවාදයේදී පක්ෂ විපක්ෂ මැතිඇමැතිවරුන් අදහස් දැක්වූයේ මෙසේය.Leave a Reply