5 ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වේ – අවම සමත් මට්ටම්ද නිකුත්වේ

grade-5exam-results

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස විභාග අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.

දිස්ත්‍රික් අනුව අවම කඩඉම් සමත් ලකුණු මට්ටද නිකුත්ව ඇත.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply