වැස්සෙන් අකුරණ විනාශයි! ගෙවල්වල වහළ ගාවට වතුර! වාහන වතුර පාරට ගහගෙන යයි! (VIDEO)

මහා වැස්සත් එක්ක ආ ගංවතුරෙන් මහනුවර අකුරණට දැඩි හානි සිදුව තිබේ. ජල පහරට වාහනත් ගසාගෙන ගිය ආකාරයක් දැකගන්නට ලැබිණ.
ඇතැම් නිවාසවල වහලය පමණක් පෙනෙන්නට තිබිණ.

[embedded content]

Leave a Reply