නවීන් ඔන්ලයින් එකෙන් බිල ගෙවලා! විදුලි සේවකයන් දෙදෙනා දොට්ට දැම්මේ ඇයි කියලත් ෆේස්බුක් සටහනක් තියලා! (PHOTO)

විදුලි බිල නොගෙවීම හේතුවෙන් නිවසෙහි විදුලිය කැපීමට ආ ‌විදුලි ‌සේවකයන්ගේ රාජකාරියට බාධා එල්ල වී ඇති නවීන් දිසානායක මහතා සිය විදුලි බිල ගෙවා ඇති බවට සිය ෆේස්බුක් පිටුවෙහි සටහනක් තබා අප වෙත එවිමට පියවර ගෙන ඇත. 

එහිදී විදුලිය කැපීමට ආ සේවකයන් සමග යම් සංවාදයක් සිදුවූ බවද ඒ මහතා පිළි‌ගෙන තිබේ.

පහත් දැක්වෙන්නේ නවීන් දිසානායක මහතා අප වෙත එවා ඇති විදුලි බිල ගෙවූ පත්‍රිකාව සහ ෆේස්බුක් ගිණුමේ තබා අප වෙත එවා ඇති සටහනය.

අවසන් මීටර් කියවීම 2022 ඔක්තෝබර් 11 දින සිදු කරන ලදී

– බිල් මුදල රුපියල් 105,117 ක් වූ අතර එය එකම හිඟ මුදල විය (වෙනත් බිල්පත් නොමැත)

– මෙම මුදල සඳහා රුපියල් 104,109 ක් මාර්ගගතව ගෙවීම මගේ බිරිඳ විසින් 2022 ඔක්තෝබර් 20 දින සිදු කරන ලදී.

– නිවසට පැමිණි කණ්ඩායම බොහෝ කෝපයක් / තර්ජනයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර අන්තර්ගතය වාචික අපයෝජනයට මායිම් විය.

අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් සිදු කළ බව නැවත නැවතත් පැහැදිලි කළේය

-මගේ භාර්යාව ආපසු පැමිණීමේදී ඇය ගෙවීම් විස්තර නැවත පරීක්ෂා කර ඇති අතර ගෙවීම ආපසු ලබා දී ඇති නිසා වහාම නැවතත් රුපියල් 104,109 ක තවත් මාර්ගගත ගෙවීමක් සිදු කරන ලදී.

-2022 නොවැම්බර් 23 වන විට ලියාපදිංචි ලිපිනයේ විදුලිය සඳහා ගෙවීමක් නොමැත.

Leave a Reply