සෙනසුරාදා (19) හා ඉරිදා (20) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

power-cut-nov19-20

සෙනසුරාදා (19) හා ඉරිදා (20) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply