මුල්වරට දෛනික කොරෝනා මරණ ගණන 209 යි

අද දින තහවුරු කරන ලද කොරෝනා මරණ ගණන 209 ක් බව රජය නිවේදනය කර තිබේ. දිනක් තුළ කොරෝනාවෙන් මියගිය වැඩිම ගණනයි.

විස්තරය පහතින්

Leave a Reply