සැප් 17, 18 හා 19 විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

sept-17-18-19-power-cut

සැප් 17,18 හා 19 විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply