බලශක්ති ඇමතිගේ සාකච්ඡාවට නාමලුත් එක්ක ඇවිත්

Leave a Reply