මැති ඇමතිවරු නිවාස හා දේපළ ආරක්ෂා කරගන්න රක්‍ෂණ පෝලිමේ!

ආණ්ඩු පාර්ශ්වය නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන් තම නිවාස හා දේපළ රක්ෂණය කිරීම සඳහා මේ දිනවල වැඩි වශයෙන් රක්ෂණ සමාගම් වෙත යොමු වෙමින් සිටින බව වාර්තා වේ. ඉකුත් මැයි මස 9 වන දා රට පුරා ඇතිවූ කලහකාරී වාතාවරණයත් සමග පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන්ගේ නිවාස, දේපළ හා වාහන කලහකාරී පිරිස් විසින් ගිනි තබා විනාශ කෙරිණි.

Leave a Reply