ධම්මික පෙරේරා නිසා වසර 44ක පාර්ලිමේන්තු රහසක් එළියට! රනිල් බේරුණෙත් ඒ නිසාද?

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස පත්වීමට ඇති නුසුදුසුකම් මොනවාද යන්න නිශ්චිතව වසර 44ක් පුරා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කොට නොමැති බව මේ වනවිට අනාවරණය වී තිබේ.

Leave a Reply