ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල දහස පනී

milk-powder-price-hike

මෙතෙක් රුපියල් 790 ක් ව පැවති ග්‍රෑම් 400 ක ආනයනික කිරි පිටි පැකට් එකක මිල ඉහළ දමා ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 1020 කි. 

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply