දෙමාපිය සොහොනෙ ගින්න වළකන්න බැරිවුණ ගෝඨාභය අසමත්.. වියත්මග කල්ලියක් නිසා සියල්ල වුනේ – උදයංග

Leave a Reply