ඉවත්වන ප්‍රකාශයට පෙර – මහින්ද ඕනෑයි කියන්න පාක්ෂිකයින් අරලිය මැදුරේ

Leave a Reply