ඇඳිරි නීතිය පැනවූයේ 60 ට වැඩි අයට එන්නත් ගැසීමට – ජනපති මාධ්‍ය ඒකකය

මේ සමග පළවන්නේ අද දින ජනපති සමග කොරෝනා කාර්ය සාධක බලකාය පැවැත්වූ සාකච්ඡාවට අදාළව ජනපති මාධ්‍ය ඒකකය නිකුත් කළ නිවේදනයයි. 

Leave a Reply