හිසරදේට කොට්ටෙ මාරු නොකරන කාරියවසම් (අඟහ කාටූන්)

තෙරුවන් සරණයි සියළුදෙනාටම! අද රටේ කතාවෙන මතෘකාව තමයි කොටුවේ පොඩි හමුදුරුවෝ..කොහොමහරි අහලා දැනගමු අවුරුදු 15ක මේ දැරියත් එක්ක උන්වහන්සේට මොකද…

Leave a Reply