📷 ජාත්‍යන්තරය දුටු ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ බිහිසුණු සේයා

Corona death in Sri Lanka as seen internationally

මේ සමග පළවන්නේ ඒඑෆ්පී පුවත් සේවය මගින් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ බිහිසුණු සේයා කිහිපයකි.

ඡායාරූප – ඉෂාර එස්. කොඩිකාර

Corona death in Sri Lanka as seen internationally

Leave a Reply