රට වැසීමේ තීරණය නාථ දෙවියන් කියන විදිහට (සඳුදා කාටූන්)

සම්පූර්ණ නම මොකක්ද? අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ කවින්ද්‍යා දේවින්දි අදිකාරි. නමෙ  කැමතිම කොයි කොටස කියනවටද? කවි කියන කොටසට..

Leave a Reply