සඳුදා ආසාදිතයින් 1464 යි මරණ යි

තෙරුවන් සරණයි සියළුදෙනාටම! අද රටේ කතාවෙන මතෘකාව තමයි කොටුවේ පොඩි හමුදුරුවෝ..කොහොමහරි අහලා දැනගමු අවුරුදු 15ක මේ දැරියත් එක්ක උන්වහන්සේට මොකද…

Leave a Reply