ජනතාව බේරාගැනීම කාලි අම්මාට භාර කෙරේ (සිකුරාදා කාටූන්)

ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩිකාවක් ඔලිම්පික් උළෙලට සහභාගීවීම සඳහා ටෝකියෝ නුවරට ගියේ ක්‍රීඩා පාවහන් යුගය ගෙදර තියා බවට ක්‍රීඩා ඇමැති නාමල් රාජපක්‍…

Leave a Reply