ඊයේ කොරෝනා මරණවලින් ලංකාව ලෝකයේ 15 වැනියා.. ආසියාවේ 09 වැනියා..

August 13, 2021 at 8:40 am | lanka C news

ඊයේ කොරෝනා මරණවලින් ලංකාව ලෝකයේ 15 වැනියා.. ආසියාවේ 09 වැනියා..

කොරෝනා ආසාදිත මරණ වාර්තා කිරීමත් අනුව ශ්‍රී ලංකාව ඊයේ දිනයේ ලෝකයේ 15 වන තැනට පත්ව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව කොරෝනා මරන අනුව ඊයේ දිනයේ ආසියානු කලාපයේ 9 වැනි තැන්පත්ව තිබේ.

worldometers වෙබ් අඩවිය මෙම තොරතුරු වාර්තා කර ඇත.

මෙරටින් ඊයේ දිනයේ ආසාදිත මරණ 156ක් නිවේදනය කර ඇත.

0 views

Leave a Reply