වයස 30ට වැඩි ජනතාවගේ එන්නත්කරණය 100.33 % ලු

Vaccination of people over 30 years of age is 100.33

මෙරට වයස 30ට වැඩි ජනතාවගේ  එන්නත්කරණය 100.33 % දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි ඊයේ ජාතික රූපවාහිනිය මගින් වාර්තා කර තිබුණි.

අදාළ වීඩියෝ කොටස පහත පරිදිය.

[embedded content]

Leave a Reply